Astarte

05.01.2015 21:22

 

Milý, bytostný obraz čistoty, strážkyně manželství a ochránkyně všech ctností pozemské ženy, už dlouho nenachází spojení se Zemí. Žena se už natolik vzdálila od své pravé role, že ani nemá dostatek síly vymanit se ze sevření temných pozemských pout. Oddala se záchvěvům samolibosti, pohodlnosti, marnivosti a její touha, která ji měla vést směrem vzhůru již sotva doutná.

Proto musí nyní každá žena, která chce naplňovat Zákony Stvoření a kráčet vzhůru za Světlem, vynaložit veškeré úsilí, aby tuto touhu opět našla a nechala se jí vést. Musí se v ní nejprve rozhořet pravá víra a důvěra ve Stvořitele. Bez této opory nedokáže nic. To znamená vážit si prvního přikázání. Pak bude chtít být pro Stvořitele nejjasnější a nejčistší duší, která jedná ve všem Jemu pro radost. Z toho vyplývá největší bdělost a modlitba, která se hned formuje v čin. Pak bude žena naplňovat vše až do nejmenších maličkostí, protože ony jsou základem jejího čistého a láskyplného působení.

Není možné, aby se něco zanedbávalo. Žena musí především pěstovat krásu v každém svém konání, protože krása povznáší jejího ducha a oblažuje tím i její okolí. Krása se musí projevovat v řeči, oblékání, vytváření domácího zázemí i ve všech maličkostech, které vysílá směrem k druhým.

I její pohyb musí souznít s jejím nitrem. A protože je pohyb ovlivňován nejen vnitřním jasem, ale i oděvem, je třeba dbát na krásu oděvu, který není možné zanedbávat jen proto, že se žena obává kritických pohledů jiných. Pokud se v tomto souzvuku nitra, oděvu a pohybu bude zachvívat ušlechtilost, není možné, aby okolí reagovalo posměchem. V čisté duši takový projev vyvolá jen radost a souhlasné přitakání, nečistému nedovolí pošpinit nebo hanobit, neboť v tom cítí důstojnost. Je v tom velká síla ženského působení beze slov. Svým vnitřním přesvědčením a podporou všeho dobrého svými myšlenkami, prosbou a následným poděkováním směrem vzhůru může být ochránkyní ženských ctností. Ale musí je nejdříve chtít nacházet a naplňovat. Když je její chtění pravé a má otevřené oči i uši, dokáže zachytávat jemnější a jemnější tóny (vlny), které k ní proudí v podobě myšlenek či obrazů, aby je následně mohla proměnit v čin a uvědomovat si, co je třeba ještě změnit a zušlechťovat.

Astarte bdí nad ženami a touží po spojení. V nejněžnějších záchvěvech našich duší můžeme otevírat čisté spojení s ní a nechat se vést vlastním cítěním k obrazu pravého ženství.

 

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová

Ilustrace: © Aneta Mišovie