Odkaz Mistra Jana Husa

06.07.2014 11:17

Připomeňme si v tento sváteční den, některé důležité myšlenky z odkazu života a díla Mistra Jana Husa, který se jako zlatá nit protkává dějinami českého národa a obsah jeho působení sahá až do dnešní doby, tolik let po jeho mučednické smrti.

Zeptáme-li se kdo z Čechů je mezi nejvýznačnějšími, vždy uslyšíme stále stejně se opakovaná jména.

Čím se tak proslavil tento muž?

Ano, pro pravdu obětoval i svůj život. Jaká je to pravda, víme to všichni? Máme v této věci jasno?

Říká se že národ, který nemá minulost, nemá ani budoucnost a tak si připomeňme některé důležité myšlenky, které i přes staletí platí do dnes.

 

 

PRAVDA PÁNĚ VÍTĚZÍ !

Touha po žití v Pravdě Boží se prolíná životem českého lidu od časů Mistra Jana Husa přes všechny věky až dodnes. Položil základy k tomuto vztahu k Pravdě v pevném pořadí živoucího zákona:

 

HLEDEJ PRAVDU - každý ji hledej a když ji nalezneš, pak

SLYŠ PRAVDU - pozorně jí naslouchej a poznáš-li ji, pak

UČ SE PRAVDĚ - a snaž se poznat její velikost a když se jí naučíš, pak

MILUJ PRAVDU - protože Pravda a Láska jsou nerozdělitelné a když ji poznáš, pak

PRAV PRAVDU - všem, kdo ji hledají a je-li to nutné vystoupit proti nepřátelům Pravdy, pak

BRAŇ PRAVDU - a nikdy od ní neupusť pro něco jiného, ale

DRŽ PRAVDU - pevně ve svém srdci a bude-li to nutné pro svědectví Světla a z Vůle Boží, pak

BRAŇ TUTO PRAVDU AŽ DO SMRTI !

 

A tento zákon Pravdy přijali husité za svůj zákon a toto heslo měli vyšito na svých praporech. Dokonce když jeli na sbor do Basileje v prosinci 1432, rozvinul Matěj Louda z Chlumčan na svém voze již před Norimberkem táborskou korouhev s nápisem: "Veritas omnia vincit" - Pravda vítězí nade vším

Pravda byla i osobním heslem Františka Palackého: "Svoji k svému a vždy dle Pravdy."

Zajímavě hovořil o Pravdě ve vztahu k moravské zemi pan Wenng v roce 1936: "Morava neříká svým obyvatelům o nic méně, nežli "Ústa Pravdy, která zvěstují Boží Lásku". Takový je význam slova Morava. A je to tak, jakoby obyvatelé této země čekali od času, kdy tato země obdržela toto jméno, na dobu, kdy k ní ústa promluví, od dob, kdy byla zjevena podstata země a jejích obyvatel v tomto slově. Duše, které přijdou k životu na této zemi, usilují k Pravdě a Lásce."

 

 

Mistr Jan Hus vytýčil svému národu program žití v Pravdě.

 

Jak podivuhodně zní nám i dnes slova M.J.Husa, která varovně, poučně a povzbudivě pronesl měsíc před upálením, 10.6.1415, k věrným Čechům:

 

„Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží,

všem věrným Čechům,

jenž Pána Boha milují a budou milovati,

žádost svou vzkazuji,

aby Pán Bůh dal jim v své milosti přebývati i skonati

a v radosti nebeské na věky přebývati - Amen.

-

 

Psal jsem list tento vám v žaláři v okovech,

čekaje nazítří na smrt odsouzení,

maje plnou naději v Bohu,

abych pravdy Boží neustupoval a bludů,

které jsou mně křiví svědkové svědčili,

abych se neodpřisáhl.

Také prosím, abyste se milovali,

dobrých násilím tlačiti nedali

a Pravdy každému přáli!"

 

 

Jeho poslední slova v poslední den před upálením jsou naším napomenutím:

 

"A všech prosím, abyste byli ustavičně v Boží Pravdě!"

 

 

Úryvek z textu J.Š. Koželuhy

 

Na závěr si poslechněte skladbu Richarda Pachmana - Neodvolám.