Podobenství o deseti pannách

19.12.2016 14:53

Když Ježíš procházel zemí, řekl svým učedníkům toto podobenství:

 

Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice své lampy, ale nevzaly s sebou olej.  Moudré však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

 

Uprostřed noci se však ozval křik: „Hle, ženich je tady! Vyjděte mu vstříc!“ Tehdy všechny panny procitly, vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: „Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!“

Ale moudré odpověděly: „Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám. Jděte k prodavačům a kupte si!“ Jakmile však odešly nakoupit olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře se zavřely.

 

Později přišly i ostatní panny a volaly: „Pane, pane, otevři nám!“

On však odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.“

 

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu, v níž přijde Syn člověka.“

 

Ježíš začíná své podobenství slovy:  „Nebeské království se bude podobat deseti pannám“. Východisko je stejné pro všechny.  O tom, které panny jsou moudré a které pošetilé, není rozhodnuto předem. O své moudrosti či pošetilosti rozhodují samy panny svým postojem, nebo-li životem na zemi.

 

V čem spočívá tato zaslepenost či moudrost, nám pomůže pochopit ještě jeden text. Stejná dvojice slov, kterou Ježíš charakterizuje pošetilé a  moudré panny, je v Matoušově evangeliu použita i na jiném místě. Je to v podobenství  „O dvou stavitelích“.

 

Ten, kdo naslouchá Ježíšovu  Slovu a uskutečňuje je v životě se podobá  moudrému  muži, který si postavil svůj dům na skále

Naopak ten, kdo Ježíšovo Slovo poslouchá, ale neuskutečňuje je, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Ani zde není moudrost a hloupost  dána podle inteligence, vzdělání nebo talentu. Moudrost i pošetilost je životní postoj,  přičemž moudrost je láskou k Pravdě.

Toto podobenství bývá někdy dáváno do souvislosti s předcházejícím textem, ve kterém se rozlišuje mezi tím, kdo pouze říká Pane, Pane, a tím, kdo naproti tomu koná Vůli Otce.

 

***

 

Pán prozkoumává nejhlubší nitro člověka. Kde nalezne v nitru Pravdu (Lásku) a z ní vyplývající život v dobru, nalézá „Moudrou pannu“, která s Ním smí vstoupit do „Nebeského království“.

 

Z podobenství je zřejmé, že rozdíl mezi pěticemi panen není v lampě, ale v dostatku a nedostatku oleje. Pošetilé panny měly oleje nedostatek, ony s sebou nevzaly olej v nádobkách. Olej do nádobky je třeba nakoupit, tzn.. že za olej do nádobky je třeba zaplatit cenu a jak ukazuje podobenství, tuto cenu je třeba zaplatit během života na zemi, protože  na konci života, při smrti člověka olej nakoupit již nelze.

 

Není bez zajímavosti, že moudré panny majíce olej v nádobkách, jsou žádány pošetilými - "Dejte nám", což ukazuje na to, že si pošetilé panny nebyly vědomy toho, že pro připravenost vejít s Ženichem na svatbu je třeba zvláštní zásoba oleje v nádobce (tj. život v lásce a dobru podle Slova Kristova). Moudré panny za tento olej musely zaplatit (tj. vynaložily úsilí žít  podle Slova Kristova) a je důležité, že tento olej byl jen pro ně a to, že ho měly, rozhodlo o jejich připravenosti vejít na svatbu s Ženichem! Proto odmítly požadavek pošetilých panen a  poslaly je olej nakoupit u kupce, ale pro pošetilé bylo příliš pozdě.

V době, kdy šly nakupovat olej, Ženich přišel a ty, které byly připravené, s Ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Pošetilé panny se vrací, ale je pozdě - dveře jsou zavřeny a ony slyší Pánovo slovo: „Amen, pravím vám, neznám vás.“

„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu…“

 

Protože neznáme den ani hodinu Jeho příchodu, sděluje nám Ježíš ve svém podobenství, jak máme nyní  jednat a o co můžeme přijít.

Je dobré si uvědomit, že čas určený pro získání oleje (připravenosti vejít na svatbu) je přesně vymezen. Kdo však z lenosti nebo povrchnosti tento čas nevyužije podle Slova Ježíšova, ten se stane pošetilou pannou, která přišla o to nejcennější, vstoupit do Nebeského království a kterou čeká tma a zavržení.

 

Nelze se připravit na Ženichův příchod, až ve chvíli, kdy přijde. To je už příliš pozdě. Takto promeškáme svatební hostinu s Ním.

 

Jestliže žijeme či spíše vegetujeme jen jako pošetilé panny, může nastat chvíle, kdy už bude pro nás příliš pozdě. Nedělali jsme při tom nic zlého, jen jsme nevědomě žili.

 

Již nyní – v době, kdy ještě není zde, ale kdy je již ohlášen Jeho příchod, se musíme  přichystat. Tuto připravenost nelze chápat v nějakém vnějším slova smyslu. Připravenost neznamená, že bychom měli stále bdít a ve dne v noci nesměli ani oka zamhouřit. Neznamená to rovněž, že bychom měli nepřetržitě a výslovně myslet na Pána.

 

Znamená to, že se zajímáme o Pravdu, vážně ji zkoumáme a podle ní žijeme. Směřujeme ke Kristu celý náš život a necháme se Jím vést. Konáme Vůli Jeho Otce.

Pouze v přítomnosti můžeme získat budoucnost.

Přítomný okamžik vyžaduje moudré a prozíravé jednání.

 

 

 

M.V.