Příslib a dar svobodné vůle

04.02.2021 23:02

 

Člověk si klade různé cíle a jde různými Cestami po kulaté zemi. Cesty po povrchu světa končí tam, kde začaly, aniž by našly své naplně­ní, neboť kulatost země je zrcadlem a symbolem Života a tebe sama.

Kladeš-li si cíle, které spatřuješ při povrchu světa, jsou tvé snahy pouze zrcadlením tvé skutečné vůle. Hmotné cíle nejsou podsta­tou Pravdy, ale přikrývají ji. Jsou listím, které unáší řeka. Hledáš-li listí, najdeš je na povrchu vod, ale žízníš-li, Pravda je uvnitř.

Aby byla zrozena a naplněna kterákoliv z Cest, musí být oživena silou vůle. Silou, která je vždy dál než nohy pocestného, aby ho mohla vést, a která vždy znovu zvedá jeho nohy i ruku malířovu. Vůle člověka je jeho skrytýma očima, jež se upírají k obzoru. Konec putování je tam, kde se obzor spojí s přítomností. Kdo však chodí po povrchu světa, vidí jen zdánlivé cíle a obzory, které se stále proměňují. Jediná Cesta, která naplní svůj obzor, musí vést ne po povr­chu, ale do Srdce. V něm jsou obrazy, které malíř jen tuší na svých plátnech. Jsou tu řeky a hory, které se jen zrcadlí na hladině viditelné­ho světa. Nikdo se jich nemůže dotknout, kdo je nehledá uvnitř. Chceš-li se dotknout květiny v klamném obrazu hladiny, budeš jen čeřit vodu.

Všechno tvé hledání a touhy jsou mar­ností smrti, nespatříš-li za nimi Mne. Neboť já jsem Cesta, Pravda a Život. Má Cesta je naplněna Pravdou, proto je věčně živá.

Ve Světle Srdce nejsou pouta, ale pouta přikrývají Světlo a klam zastírá Pravdu. Nezavírej oči před lží, ale projdi skrze ni k Pravdě a pochopením pout najdi Svobodu.

Cíle, které míjejí Srdce, nejsou. A také vůle, která k nim vybízí, je klamná. Kdo jsi poznal kulatost Cest světa, projdi jimi do žhavé­ho Srdce. Tam je Život. Cíl na povrchu je klamem, a kde je klamný cíl, jsou i cesty k němu lživé. V mrtvé cestě nenalezneš Život. Pouze stezky Lásky dosáhnou cíle, protože jejich pra­menem i naplněním je nitro lidí, tvé nitro, tvé Srdce.

Síla hledat Pravdu je z Pravdy. Není tedy pouhým zrcadlením, ale z cíle se rodí a do něj se vrací.

Vůle Lásky je vůlí Svobody. Tuto svo­bodnou vůli vložil Bůh do Srdce člověka. Ten se však přesto ptá, kde ji nalezne. Síla Života je podstatou člověčenství ale vy jí nevidíte. V kom se nenarodila touha po pokladu Pravdy, ten jej nepozná, i kdyby kolem něj denně chodil. Touha po Pravdě však musí jednoho dne také umlknout, aby se její poklad mohl opravdu otevřít tomu, kdo jej našel.

Vůle, která je ze Světa, je poutem a nesvobodou. Je bludištěm, z něhož není východu. Poznej nesvobodu falešné vůle a odlož ji. Dávám ti znovu jako v první den tvého stvoření Svobodu. Otoč se zády k zrcad­lu a uvidíš Pravdu. Vzdát se klamné vůle nezna­mená stát se pasivním, ale nalézt Život, který je smrtí pasivit a marností. Vůle Pravdy je nejmoc­nější silou a pramenem všech sil. Prorazí i kámen a uprostřed pouště vyvěrá v řeku. Tuto sílu máš i ty.

Sobecká vůle plodí bolest, svobodná vůle Štěstí. A ty se jen tehdy ptáš, kde je tvá svo­bodná vůle, dokud jsi ji nepřijal.

Pastýř vede stáda na louky bez ohrad. Proč utíkáš do pouští? Máš možnost jít kamko­liv, a Já jsem tvýma otevřenýma očima. Uvěř, že bez Světla zabloudíš. Zavolej Mne, najdu tě brzo, neboť od Srdce k Srdci jsme navždy spoje­ni.

Tato slova jsou klamem, ale Svoboda a Láska jsou Pravdou. Také tvůj život je z Pravdy. Ze Svobody kráčíš zemí po vlastní zvo­lené Cestě. Svoboda je důvod proč zde platíš své dluhy, neboť přicházíš pro příslib Světla, pro nalezení Pravdy, jež není sdělitelná.

Poznej moudrost. Která není ve slo­vech, ale přináší jí Cesta. Ať, ze tvých hlubin, zpívá: "Buď vůle tvá, Radosti. Buď vůle tvá, Lásko. Naplň se vůle Pravdy." Neboť to je také tvá skutečná vůle. Neznáš ji, ale uděláš-li jí místo v nitru, sama vstoupí, aby byla Světlem pro tvé oči a jistotou tvých kroků. Stojíš-li na rozcestí a nevíš, která volba je ta pravá, vzdej se svého rozhodování. Pravda je sama řešením a volbou. Vstoupí však jen tam, kde ustoupila vůle, klamu. Pravda je odpovědí na otázky člověka. Zní z ticha. Tam, kde křičí rozum, není slyšet její hlas.

 

J.L. Cesta srdce