Vzácné dary část 2.

15.02.2016 14:12

 

Náš duch má v sobě velkou sílu. A pokud svým rozumem nebráníme tomu, aby skrze nás proudila ona věčná tvůrčí síla boží, můžeme dokázat velké věci. Všechny překážky můžeme hravě překonat, neboť ony se stanou ničím, když napřeme v touze svého ducha oči ke svému vytouženému cíli. Můžeme zcela zvrátit běh událostí. Vždyť to vše, co vidíme našima očima jsou jen pomíjivé kulisy tohoto světa. Jakmile však začneme žít pravý život a doslova nastolíme skutečné duchovní bytí a jeho věčné hodnoty, vše viditelné, se musí dříve nebo později zformovat podle toho.

 

Poodhalili jsme závoj a odkryli jsme zákulisí duchovních schopností člověka a našeho běžného denního působení. Když však k této každému darované schopnosti ducha formování a vedení boží síly připojíme ještě takzvané motory, které tuto sílu tisíceronásobně zesílí, to se teprve budou dít věci...

Těmito motory k zesílenému proudění síly a dalšími nám darovanými vzácnými dary jsou modlitba a přesvědčení.

 

Když si však vzpomeneme na dnešní obávané teroristy, mají na rtech jméno Aláha a přesvědčení o své pravdě, panečku, to mají také skálopevné. V moudrém řádu Stvoření tkví však neochvějná spravedlnost. Neboť není jeden hodný a jednen temný pán. Je jen jediný veliký a vznešený Bůh. Nikdo a nic nemá tak velkou sílu, aby se mu mohl postavit. Neboť pokud ona neutrální tvůrčí síla boží proudí čistými průplavy, nezkalí se a proudí nezeslabena dále. Avšak posílají-li ji lidé kalnými propustěmi, zahustí se vším kalem a špínou, kazí se a slábne, a její pohyb se zpomaluje až je ze zářivé tryskající bystřiny jen líná jedovatá bublající bažina.

Toto obrazné opsání děje nám může býti důkazem, že dobro vždy zvítězí nad zlem, tak jak je to moudře popsáno v našich krásných pohádkách. V moudrých pohádkách( ne však v mnohých dnešních, které ztratily své kouzlo, neboť nestaví na skutečných základech pravěčné moudrosti) jsou obrazně popsány i zákonitosti, které platí vždy a pro všechny. Každému člověku- zlému či dobrému se vrátí zpět vše co způsobil, vykonal a vyslal. Přivolá k sobě stejné stejným, a tíha zla a lehkost dobra vede všechny zúčastněné tam, kam ve skutečnosti patří.

Modlitba je silou, která vynese ducha vzhůru a je-li jeho chtění v souladu s vůlí boží, dá mu mnohonásobné posílení, požehnání a ochranu. Neboť se svým nitrem spojuje s vysokou silou, která stvořila vše živé, s původem Života samého.

Přesvědčení, které pramení z prožití ducha se nedá zviklat. Je to živoucí přitakání Pravdě. Náš duch stojí pevně za Pravdou a tento jeho pevný neochvějný postoj nedá vzniknout ani přiblížit se čemukoli nečistému. Již v nám neviditelném tkaní a formování se vše co by se chtělo postavit v nepřátelství proti, prchne a stáhne se zpět, takže žádný viditelný útok ani čin zla se nemůže zformovat neboť je již v zárodku přemožen.

 

Člověk, který stojí ve svém přesvědčení o dobru a Pravdě pevně, není sám nebo v menšině, jak to na první pohled vypadá, bereme-li v potaz lidské duchy v pozemských tělech. Člověk stojící za Pravdou má za sebou celé zástupy světlých bojovníků, poslů Světla. Tito služebníci Boží nemohou zasahovat bezprostředně do dění na Zemi, neboť jim k tomu chybí tělo z masa a krve. Pozemské tělo je důmyslný nástroj, skrze který se může duch bezprostředně spojovat s hmotou této Země a plně v ní působit.

Zaslíbená říše míru a harmonie proto nepřijde sama. Mezi lidmi se musí probudit a povstat rytíři a čisté ženy, aby mohly zástupy světlých bojovníků, které vytáhly na příkaz Boží do boje proti všemu temnu, skrze ně působit svou silou.

 

Ženy se nemusí hlásit do armády či jinak aktivně vystupovat. Ony musí být přesvědčeny o Pravdě a Světle a svým duchem stát bděle na stráži vroucně otevřeny vzhůru životadárnému Světlu vstříc. Tak vytváří na Zemi tolik potřebný prostor, kde může zakotvit Světlo i v tak veliké vzdálenosti od Stvořitele na této temnotami obléhané Zemi. Ženy mohou svým přesvědčením o vítězství Světla formovat budoucí dění, které muži svou hutnější silou budou moci uchopit a uskutečnit.

 

I naše myšlenky jsou důležitými posly v tomto boji proti všemu temnému. Myšlenky nejsou sice uchopitelné našimi smysly, ale jsou utvářeny rozumem, který je součástí hmotného těla. Myšlenky jsou jemnější, ale patří ještě do hmotnosti této země. A jsou to právě myšlenky, jež se mohou stát průplavy pro velkou sílu zástupů světlých bojovníků, které jsou zde, aby pomohly Zemi. Ony mohou působit jedině skrze průplavy, které jim připravíme svými city a myšlenkami, jež jsou bděle pohotově a láskyplně spojeny se Světlem a s touhou po vítězství dobra a Pravdy na Zemi.  

 

 

 

 

Ilustrace: Zuzana Denková